KaleTaide -tutkimus

Opinnäytetyön tiivistelmä


Kansanlääkintäseura ry
Kalevalainen jäsenkorjaaja -opinnot

Tekijä

Nina Reivonen

Vuosi

2023

Toimeksiantaja

Naistenkartano

Työn nimi

KaleTaide -tutkimus – Kalevalaisen jäsenkorjauksen yksilöhoidon ja ekspressiivisen taideterapian ryhmänohjauksen vaikutus naisen elämänlaatuun

Sivu- ja liitemäärä

24 + 3

Opinnäytetyössä tehtiin kalevalaisen jäsenkorjauksen yksilöhoitoja ja ekspressiivisen taideterapian menetelmin ryhmänohjausta Naistenkartanon Novat-ryhmissä mukana olleille naisille. Tutkimuksen aikana havainnoitiin osallistujien hyvinvointia fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti ja elinympäristöä mitaten. Tutkimuksen perusteella saatiin tietoa modernissa yhteiskunnassa elävän naisen kokonaisvaltaisen hoidon vaikutuksesta elämänlaatuun.

Menetelminä käytettiin havainnointia, projektinhallintaa ja tutkimukseen osallistuneille kahdelletoista naiselle tehtyjä kyselyitä sekä hoitolomakkeita. WHOQOL-BREF elämänlaatumittarilla saatiin tutkittua tärkeimpiä elämänlaadun alueita: toimintakyky, elinympäristö, arki ja elämässä selviytyminen. Lisäksi tehtiin teemahaastattelu sekä avoimia kysymyksiä. Tietoperusta pohjautui kalevalaiseen jäsenkorjaukseen, taideterapiaan, elämänlaatuun sekä psykofyysisyyteen, mielen ja kehon yhteyteen.

Tutkimuksen perusteella säännöllinen kalevalaisen jäsenkorjauksen yksilöhoito yhdistettynä ryhmämuotoiseen taideterapiaan lisää naisten elämänlaatua ja vahvistaa keho-mieli -yhteyttä.

Asiasanat

kalevalainen jäsenkorjaus, elämänlaatu, taideterapia, naisen hyvinvointi, keho-mieli -yhteys, psykofyysisyys